คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน

compiter-hitex

เมื่อ คอมพิวเตอร์นั้น เป็นหนึ่งสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากใน เรื่องของการทำงาน การเก็บข้อมูลต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย จนทำให้มนุษย์นั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เพราะว่าในโลกของมนุษย์เรานั้น คอมพิวเตอร์จัดเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีในชีวิต เพื่อที่จะใช้ทำงานต่างๆให้มีความสะดวก สบายและรวดเร็วต่อการทำงามากยิ่งขึ้น ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ถูกพัฒนามาตลอดให้ตรงตามยุคสมัย ตรงตามความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของการใช้งานต่างๆ การทำงาน จนทำให้คอมพิวเตอร์นั้นถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคที่ 1 ไปยังถึง ยุคที่ 5 ซึ่งแต่ละยุคนั้นก็ได้มีการพัฒนาและออกแบบมาให้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 5 ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้นั้น ผู้ผลิตได้มุ้งเน้นการพัฒนาในส่วนงานต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ในเรื่องของความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร์และความสะดวกสบายต่อการใช้ งาน ซึ่งในการออกแบเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้นั้น ก็ได้ออกแบบมาให้มีขนาดที่เล็กลงแบบที่สามารถพกพาไปไหนได้ และยังได้พัฒนาอุปกรณ์ VLSI ให้ใช้งานได้ง่าย และมีความสามารถที่สูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งหัวใจหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้นก็จะมีเป็น 4 เรื่องด้วยกัน โดยที่ผู้ผลิตนั้นหวังที่จะให้คอมพิวเตอร์ได้มีความรู้และความสามารถที่ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคอื่นๆ นั้นก็คือ 1. การทำงานในระบบหุ่นยนต์หรือแขนกล คือ การที่ได้นำหุ้นจำลองของมนุษย์หรือที่เรียกกันว่า หุ่นยนต์ เข้ามาเพื่อควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำงานแทนมนุษย์ในเรื่องของการกู้ระเบิด หรือการทำงานที่มีความเสี่ยง เป็นต้น 2. การจำเสียงพูด คือ เป็นการพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้น สามารถที่จะรู้ในภาษาของมนุษย์ มีความเข้าใจในความต้องการของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยการจดจำเสียงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 3.มีความเชี่ยวชาญ คือ การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์นั้นมีความรู้ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ต่างๆออกมาโดยใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการพัฒนาในส่วนนี้นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล หรือมนุษย์นั้นสามารถที่จะกำหนดองค์ความรู้ไว้ในฐานข้อมูลตามที่ต้องการได้ 4.ระบบภาษาพูด คือ การพัฒนาให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะสังเคราะห์เสียงที่มีตาม ธรรมชาติ เพื่อสื่อความหมายให้กับมนุษย์