compiter-keyboard
compiter-stype

รู้ไหม คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 นั้นมีความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ยุคอื่นๆอย่างไร

เมื่อ คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้น มีประวัติ ความเป็นมาที่บางคนนั้นอาจจะรู้แล้ว หรือบางคนอาจจะรู้มาบ้างเล็กน้อย

Read More
compiter-hitex
compiter-moniter
compiter-intrl